TINY HANDYCRAFTS เรื่อง หัตถกรรมจิ๋ว ชุมชนวัดบางน้ำชน

รายการแว่นขยายฉายฝัน ตอน หัตถกรรมจิ๋ว (ชุมชนวัดบางน้ำชน) ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนวัดบางน้ำชน ย่านบุคคโล จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยงานหัตถกรรมจิ๋วนี้เป็นงานฝึมือที่แสดงถึงความปราณีต งดงาม ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มคนที่มีฝึมือการประดิษฐ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จึงถึอเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้จะเป็นของจิ๋ว แต่ก็เป็นจิ๋วที่แจ๋วอย่างมาก ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากวีดิทัศน์เพื่อการศึกษานี้ค่ะ

 
(วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำโดยนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553)
 
 
ผู้ผลิตรายการ:
นางสาวกนกวรรณ เลิศวนิชสุธา
นางสาวธิติรันต์ เลิศรัศมีวงศ์
นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน
นางสาวนททพร พนาตรีสวัสดิ์
นางสาวอังคณา หิรัญกิจรังษี
นางสาวรัมภา เลิศรัตนากุล
นางสาวลลิตา ชื่นสายชล
นายปวพล พวงศิลป์
นางสาวพีรดา ชุลิกาวิทย์
 
ผู้ให้คำปรึกษา:
อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ