เกี่ยวกับเรา

ที่มาและวัตถุประสงค์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ริเริ่มดำเนินการโครงการ CU Gateway สู่สังคมไทย เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยของคณาจารย์ และวิทยานิพนธ์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ นำมาผลิตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่วไป ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านความสามารถในการเข้าถึงชุมชน เสริมสร้างพลัง และสนับสนุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทำงาน

organization_chart.png

ขอบเขตการดำเนินงาน

work_process.png