Scoop แนะนำโครงการ CU Gateway ปี 55
Scoop ค่ายหมออนามัย 5

 Scoop ค่ายอนามัยชุมชน ตอนที่ 5

      การทำงานออกค่ายอนามัยชุมชนของน้องๆ ทั้ง 6 คณะที่เต็มไปด้วยการร่วมแรงแข็งขันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจนะครับเพราะถึงแม้น้องๆ นิสิตนักศึกษาเหล่านี้จะยังศึกษาเล่าเรียนยังไม่จบ แต่สิ่งที่พวกเขาแสดงออกในวันนี้ คงจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า ในอนาคตเราจะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยผู้มีความรู้ รับผิดชอบต่อตนเอง ตระหนักในบทบาทของตนเองต่อสังคม มีความเสียสละ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หวังอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อันเกิดจากความเจ็บป่วย ซึ่งคุณลักษณะนิสิตที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมในลักษณะนี้ล่ะครับ ถือเป็นสิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังที่จะให้เกิดขึ้นกับทุกๆ คน และทุกๆ คณะ

 

Scoop ค่ายหมออนามัย 4

 Scoop ค่ายอนามัยชุมชน ตอนที่ 4

     ตอนนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในค่ายก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้าย และถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด นั่นคือการเปิดหน่วยบริการสาธารณสุข ที่แต่ละคณะจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพให้กับชาวบ้านในตำบลตะนาวศรีแห่งนี้ ดังนั้นในเย็นวันก่อนเปิดหน่วยบริการนิสิตนักศึกษาชาวค่ายจึงต้องตระเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันพรุ่งนี้ให้เรียบร้อยที่สุด เพื่อการเปิดหน่วยให้บริการด้านสาธารณสุขในค่าย ในครั้งนี้นะครับ ซึ่งไม่เพียงเป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างนิสิตทั้ง 6 คณะเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมกันทำงานร่วมกับบุคลากรท่านอื่นๆ อีกด้วย อย่างเช่นในหน่วยของคณะแพทยศาสตร์นั้น ก็มีพี่หมอที่จบไปแล้วมาช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญให้กับน้องๆ ตรวจรักษาคนไข้ด้วย

 

Scoop ค่ายหมออนามัย 3

Scoop ค่ายอนามัยชุมชน ตอนที่ 3

โครงงานสัมพันธ์ชาวบ้าน เป็นโครงงานที่นิสิตทางการแพทย์ทั้ง 6 คณะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันไปพบปะพูดคุยสอบถามถึงสาระทุกข์สุขดิบของชาวบ้านตระนาวศรี ได้เห็นได้สัมผัสได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่แตกต่างและหลากหลายพร้อมทั้งอาศัยโอกาสนี้ในการสอบถามข้อมูล และปัญหาทางสาธารณสุขที่ชาวบ้านยังประสพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดหน่วยบริการสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นและแนะนำวิธีปฏิบัติตนก่อนที่จะเข้ารับการตรวจรักษาในบาง   การทำงานในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความใส่ใจในปัญหาสาธารณสุขพื้นฐานของชาวบ้านตระนาวศรีได้เป็นอย่างดี ซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีก 1 มิติของการดูแลสุขภาพที่เน้นการเข้าถึงปัญหารู้ที่มาที่ไปในเชิงลึก เป็นอีกหนึ่งหนทางในการให้บริการด้านสุขภาพที่นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ชาวบ้านของโครงการค่ายอนามัยชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน

 

      

 

Scoop ค่ายหมออนามัย 2

 กิจกรรมออกค่ายอนามัยชุมชน แบ่งออกเป็น 6 โครงงานย่อยๆคือ

1.โครงงานสาธารณสุข                  2.โครงงานพัฒนาความคิดและจิตใจ 

3.โครงงานสัมพันธ์ชาวบ้าน             4.โครงงานบำเพ็ญประโยชน์

5.โครงงานสันทนาการ                  6.โครงงานสวัสดิการ

        และสำหรับเช้าวันแรก ณ.ชุมชนตระนาวศรีคือกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ที่นิสิตนักศึกษาจะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนที่พวกเค้ามาขอความอนุเคราะห์เป็นจุดปฏิบัติการและเป็นที่พัก ด้วยการทำความสะอาดโรงเรียนโดยรอบ จัดตกแต่งทาสีบริเวณอาคารเรียน โรงอาหารให้ดูมีสีสรรสวยงาม น่ามองและน่าใช้ให้เหมาะสมกับวัยสดใสของเด็กๆ ในโรงเรียนแห่งนี้...