บทเรียนการ์ตูนวีดิทัศน์ : คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

การนำสื่อต่างๆมาช่วยในการเรียนการสอน จะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ด้วยคุณลักษณะที่เหมาะสม ของวีดิทัศน์ในการนำมาให้เป็นสื่อการสอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำจึงได้นำมาเป็นสื่อการสอนประเภทการ์ตูนวีดิทัศน์ เรื่องคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่4

 
 
 
ผู้ผลิตรายการ:
 นางสาวกรวิกา กัปตพล
 นางสาวรัชฎา วิลาศรี
 นางสาวอัญชนา กลิ่นเทียน
 นางสาวจารุวรรณ จันทร์กอง

 
ผู้ให้คำปรึกษา:
อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ